Privacy- en cookiesbeleid

Updates van ons Privacybeleid

 • We hebben ons Privacybeleid opnieuw ingedeeld om het makkelijker leesbaar te maken.
 • We hebben ons Privacybeleid bijgewerkt om te voldoen aan de nieuwe vereisten volgens de algemene verordening gegevensbescherming van de EU die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

Laatst bijgewerkt: 16 mei 2018

Pawshake - Privacy- en cookiesbeleid

Pawshake is een platform dat huisdiereigenaren helpt bij het vinden van een betrouwbare oppasser voor hun huisdier(en) in hun eigen omgeving (het 'Platform'). Het Platform wordt beheerd door Pawshake, Inc. dat zijn hoofdkantoor heeft op 161 N Castanya Way, Portola Valley, CA 94028, Verenigde Staten van Amerika ('Pawshake').

Pawshake streeft ernaar om zaken te doen volgens de hoogste standaarden van ethiek door zijn gebruikers een Platform van hoge kwaliteit te bieden. Pawshake streeft ernaar om verantwoord om te gaan met gegevens van zijn gebruikers. Dit Privacybeleid zet uiteen hoe Pawshake gebruikmaakt van de verschillende soorten persoonsgegevens die het verzamelt van de gebruiker.

1. ALGEMENE INFORMATIE

Dit Privacybeleid omvat alle informatie met betrekking tot elke bewerking en elk geheel van bewerkingen uitgevoerd op persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, afstemmen of combineren, beperken, verwijderen of vernietigen ervan door Pawshake.

Pawshake verklaart dat dit Policybeleid is opgesteld overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de 'AVG').

Bovenstaande verklaring betreft zowel de soort persoonsgegevens die door Pawshake via het Platform worden verzameld, als de manier waarop Pawshake de gegevens gebruikt en verwerkt.

Het betreden en/of gebruiken van het Platform (waar ook het aanmaken van een account onder valt) impliceert de op voldoende kennis gebaseerde instemming (informed consent) van de gebruiker (door vrijgave van zijn/haar persoonsgegevens of aanmelding) met het Privacybeleid en bijgevolg met de manier waarop Pawshake de persoonsgegevens verzamelt en verder verwerkt.

Pawshake verwerkt de persoonsgegevens van de gebruiker in de hoedanigheid van zowel verwerker als verwerkingsverantwoordelijke. Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, evenals met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, verklaart Pawshake de passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren om te zorgen dat standaard alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor elk specifiek verwerkingsdoel worden verwerkt, en te zorgen dat het kan aantonen dat dergelijke verwerking plaatsvindt overeenkomstig de AVG.

Dit Privacybeleid is van toepassing op het Platform en op alle andere relaties tussen Pawshake en de gebruiker.

Dit Privacybeleid kan op elk gewenst moment door Pawshake worden herzien of bijgewerkt. De gebruiker wordt middels een gepaste melding op de website en via e-mail van wijzigingen in het Privacybeleid in kennis gesteld, en wel niet later dan op de datum van de herziening of update ervan. Als de gebruiker niet akkoord gaat met het herziene Privacybeleid, dient hij/zij zijn/haar account te verwijderen. Als het account niet is verwijderd voor de datum waarop het herziene Privacybeleid van kracht wordt en de gebruiker doorgaat met het betreden van en/of gebruiken van het Platform, wordt het herziene Privacybeleid van toepassing op de gebruiker.

2. DEFINITIES

De volgende, in dit Privacybeleid gebruikte begrippen hebben de betekenis die eronder wordt vermeld.

Account
verwijst naar een aan u als gebruiker toegewezen geheel van hulpmiddelen en rechten binnen een gegeven computersysteem voor het betreden en/of gebruiken van het Platform.

Cookie
is een klein gegevensbestandje dat Pawshake op de harde schijf van het apparaat van de gebruiker plaatst voor het bijhouden van gegevens. Pawshake maakt op het Platform gebruik van cookies voor het analyseren van de gebruikersstroom, voor aanpassing van de diensten, content en reclame van Pawshake, voor het meten van de effectiviteit van promoties en voor het bevorderen van vertrouwen en veiligheid.

Verwerkingsverantwoordelijke
verwijst naar de entiteit (in dit geval Pawshake) die het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt.

AVG
verwijst naar de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Facebook
is een Amerikaans online sociaalmedia- en sociaalnetwerkbedrijf (Facebook, Inc.) gevestigd in Menlo Park, California.

Toeschouwer
is elke persoon die het Platform betreedt zonder een account aan te maken.

Pawshake
verwijst naar Pawshake, Inc. dat zijn hoofdkantoor heeft op 161 N Castanya Way, Portola Valley, CA 94028, Verenigde Staten van Amerika.

Persoonsgegevens
zijn alle gegevens vermeld in het onderdeel Verzameling van persoonsgegevens door Pawshake.

Huisdiereigenaar
verwijst naar een gebruiker die een huisdier heeft.

Oppasser
verwijst naar een gebruiker die bereid is te zorgen voor het huisdier van een huisdiereigenaar volgens de voorwaarden uiteengezet in dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden.

Platform
verwijst naar het platform dat huisdiereigenaren helpt bij het vinden van een betrouwbare oppasser voor hun huisdier(en) in hun omgeving.

Privacybeleid
verwijst naar onderhavig document betreffende de bepalingen inzake het Privacy- en Cookiebeleid.

Privacyrechten
zijn uw rechten in verband met uw persoonsgegevens.

Verwerker
verwijst naar een entiteit (in dit geval Pawshake) die de persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

Gebruiker
verwijst naar een persoon die in de hoedanigheid van huisdiereigenaar of oppasser het Platform betreedt en gebruikt via het gebruikersaccount.

Gebruikerscontent
is alle content en informatie die wordt geplaatst, geüpload, gepubliceerd, geregistreerd of weergegeven op, gekoppeld naar, doorgegeven aan of anderszins beschikbaar gesteld op het Platform en/of door een gebruiker wordt doorgegeven aan andere gebruikers, waaronder tekstberichten, chats, video's, foto's en dergelijke, ongeacht of er sprake is van openbare of persoonlijke doorgifte.

De kopregels boven artikelen zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de lezer en hebben geen invloed op de interpretatie van de relevante bepalingen van dit Privacybeleid.

Tenzij anderszins blijkt uit de context omvatten uitdrukkingen in het enkelvoud ook het meervoud en vice versa.

Alle verwijzingen naar wettelijke bepalingen verwijzen naar de inhoud van toepasselijke wetgeving (met inbegrip van alle op dat moment doorgevoerde wijzigingen en aanvullingen).

3. VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR PAWSHAKE

3.1 Gegevens die Pawshake verzamelt

IP-adres van het apparaat van de gebruiker.

3.2 Gegevens die de gebruiker aan Pawshake verstrekt

a. Gegevens die noodzakelijk zijn voor gebruik van het Platform:

 • Accountgegevens- de voor- en achternaam van de gebruiker en zijn/haar e-mailadres en adres.
 • Profiel- en lijstvermeldingsgegevens(nodig om te reserveren en een lijstvermelding te creëren) - het adres, het telefoonnummer en een profielfoto van de gebruiker.
 • Gegevens ter verificatie van identiteit(helpen een vertrouwde omgeving te creëren en behouden) - afbeeldingen van door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs en/of paspoort, nationale identiteitskaart of rijbewijs van de gebruiker, naargelang is toegestaan volgens toepasselijk recht, of andere gegevens om echtheid vast te stellen.
 • Betalingsgegevens(nodig voor reserveringen en voor het aanmaken van een lijstvermelding om verwerking van betalingen mogelijk te maken): de bankrekening of creditcardgegevens van de gebruiker. Hiervoor maakt Pawshake gebruik van een externe betaaldienstverlener. De betalingsgegevens op zich zijn dus niet zichtbaar voor Pawshake.
 • Communicatie met Pawshake en andere leden- gegevens over de communicatie van de gebruiker (b.v. correspondentiegeschiedenis) en andere gegevens die de gebruiker wenst te verstrekken.

b. Informatie die de gebruiker wenst te verstrekken:

De gebruiker kan Pawshake aanvullende persoonsgegevens verstrekken voor een betere gebruikerservaring op het Platform; het is echter niet verplicht.

 • Aanvullende profielgegevens(zoals vermeld in de accountinstellingen maakt een gedeelte van deze gegevens deel uit van de openbare profielpagina van de gebruiker en is derhalve zichtbaar voor anderen) - de plaats waar de gebruiker woont; een persoonlijke beschrijving.
 • Overige gegevens- gegevens die worden verstrekt wanneer een formulier wordt ingevuld, een zoekactie wordt verricht, gegevens in het gebruikersaccount worden bijgewerkt of aangevuld, aan een onderzoek wordt meegewerkt, mededelingen worden geplaatst op communityforums, aan promoties wordt deelgenomen of gebruik wordt gemaakt van andere functies van het Platform.
 • Betalingsgegevens- de bankrekening of creditcardgegevens van de gebruiker ten behoeve van de verwerking van betalingen en naleving van de toepasselijke wetgeving wanneer de gebruiker een reservering maakt of accepteert.
 • Verificatie van identiteit en overige gegevens- afbeeldingen van door de overheid verstrekt identiteitsbewijs en/of paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs, al naargelang bij de wet is toegestaan, andere gegevens om echtheid vast te stellen, de geboortedatum van de gebruiker evenals zijn/haar adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens aan de hand waarvan de betaalpartners van Pawshake de identiteit van de gebruiker kunnen verifiëren.

3.3 Gegevens die automatisch door Pawshake worden verzameld.

a.Gegevens over welke diensten de gebruiker gebruikt en hoe hij/zij die gebruikt(dit is noodzakelijk voor een goede uitvoering van het contract tussen de gebruiker en Pawshake, het stelt Pawshake in staat de wettelijke verplichtingen na te leven en is gegrond op het gerechtvaardigd belang van Pawshake bij het kunnen verstrekken en verbeteren van de functionaliteiten van het Platform);

b.Informatie over je locatie- Informatie over je locatie: Wanneer u voor het eerst een van onze mobiele applicaties installeert of opent die locatiegegevens verzamelen, wordt u door de applicatie gevraagd in te stemmen met het verzamelen van deze gegevens. We hebben locatiegegevens nodig om bepaalde functies van onze Diensten te kunnen gebruiken, dus als u niet instemt met het verzamelen van deze gegevens, kunt u deze functies niet gebruiken. Als u in eerste instantie akkoord gaat met het verzamelen van locatiegegevens, kunt u het verzamelen van deze gegevens te allen tijde stopzetten door de voorkeuren op uw mobiele apparaat te wijzigen. Als u dit doet, zullen bepaalde functies van onze mobiele applicaties niet meer functioneren. U kunt ook stoppen met het verzamelen van locatiegegevens door het standaard verwijderingsproces te volgen om onze mobiele applicatie van uw apparaat te verwijderen. Op de meeste mobiele apparaten kan de gebruiker via het instellingenmenu het gebruik van locatiediensten voor applicaties regelen of uitschakelen. Pawshake kan deze gegevens verzamelen zelfs als de gebruiker geen gebruikmaakt van het Platform als die verbinding via de instellingen of toestemmingen op het apparaat is toegestaan.

c.Gebruiksgegevens- gegevens over de interactie van de gebruiker met het Platform, zoals de pagina's of content die door de gebruiker worden bekeken, zijn/haar zoekacties naar lijstvermeldingen, reserveringen die hij/zij heeft gedaan en andere acties op het Platform.

d.Loggegevens en apparaatgegevens- loggegevens en apparaatgegevens zoals details over hoe een persoon het Platform heeft gebruikt, het IP-adres van het gebruikte apparaat, het browsertype of de softwaregegevens van de webpagina die een persoon heeft bezocht voordat hij naar het Platform kwam, toegangsdata en -tijden, hardware- en softwaregegevens, gegevens over gebeurtenissen op het apparaat, unieke identificatiemiddelen en cookiegegevens (verzameld als een persoon het Platform betreedt en gebruikt, zelfs als dat gebeurt zonder een account aan te maken of in te loggen); deze informatie wordt gebruikt om te verifiëren dat bezoekers aan het Platform voldoen aan de criteria die zijn vereist om hun verzoeken te verwerken.

e.Cookies en vergelijkbare technologie-Pawshake maakt gebruik van Cookies en vergelijkbare technologie, zoals webbakens, pixels en mobiele identificatiemiddelen. Pawshake kan zijn zakelijke partners toestaan deze trackingtechnieken te gebruiken op het Platform of derden inzetten om namens Pawshake het gedrag van de gebruiker te volgen. De gebruiker kan het gebruik van cookies uitschakelen via zijn/haar browserinstellingen.

f.Gegevens over betalingstransacties- informatie over het door de gebruiker gebruikte betaalinstrument voor het doen van betalingen via het platform, de datum en tijd van de transactie, het betaalde bedrag, de vervaldatum van het betaalinstrument en postcode voor facturatie, het PayPal-e-mailadres van de gebruiker, zijn/haar IBAN-gegevens, zijn/haar adres en andere met de transactie verband houdende gegevens.

3.4 Gegevens die Pawshake verzamelt via derden

Pawshake heeft geen controle over, houdt geen toezicht op en geeft geen antwoord op vragen over hoe derden de persoonsgegevens van de gebruiker verwerken. Elk verzoek om informatie betreffende de bekendmaking van dergelijke gegevens dient derhalve te worden gericht aan die derden.

a.Diensten van derden(van toepassing op een situatie waarbij de gebruiker zijn/haar account koppelt aan, verbindt met of gebruikt om in te loggen bij een dienst van een derde, b.v. Facebook) - de profielgegevens van de gebruiker bij de dienst van de derde.

b.De referenties van de gebruiker- wanneer iemand een beoordeling heeft geschreven voor een gebruiker, wordt die gepubliceerd op de openbare profielpagina van de gebruiker op het Platform.

c.Achtergrondinformatie- voor zover toegestaan ingevolge geldende wetgeving en waar nodig met toestemming van de gebruiker, kan Pawshake overgaan tot verkrijging van de lokale versie van politiechecks, achtergrondchecks en checks betreffende geregistreerde seksuele delinquenten. Pawshake kan gebruikmaken van de gegevens van de gebruiker om dergelijke rapporten op te vragen.

d.Overige bronnen- voor zover toegestaan ingevolge geldende wetgeving kan Pawshake van externe dienstverleners en/of partners aanvullende gegevens verkrijgen over de gebruiker, zoals demografische gegevens of informatie betreffende fraudedetectie, en deze combineren met de gegevens over de gebruiker waarover Pawshake al beschikt. Zo kan Pawshake in het kader van fraudebestrijding en risicobeoordeling de resultaten van achtergrondchecks ontvangen (waar nodig met toestemming van de gebruiker) en fraudewaarschuwingen van dienstverleners zoals identiteitscontrolediensten. Pawshake kan gegevens over de gebruiker en zijn/haar activiteiten op en buiten het Platform ontvangen via partnerships en over de ervaringen en interacties van de gebruiker via de reclamenetwerken waar Pawshake mee samenwerkt.

De gebruiker verstrekt de persoonsgegevens dus expliciet en vrijwillig aan Pawshake.

De persoonsgegevens kunnen op de volgende manieren door Pawshake worden verkregen:

a. door de dienst te betreden en/of

b. door cookies te plaatsen.

Gegevens die Pawshake verkrijgt via de plaatsing van cookies bij de toeschouwer of de gebruiker worden niet gebruikt om de toeschouwer of gebruiker te identificeren, maar om statistieken te verzamelen betreffende het gebruik van het Platform.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij/zij plaatst op het Platform. Onjuiste informatie maakt het voor de gebruiker lastig om het Platform te betreden en voor Pawshake om contact op te nemen met de gebruiker volgens de beschrijving van dit Privacybeleid.

4. DOELEINDEN VAN DE VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR PAWSHAKE

Pawshake gebruikt, bewaart en verwerkt gegevens (waaronder persoonsgegevens) van de gebruiker om het Platform beschikbaar te stellen, te begrijpen, te verbeteren en te ontwikkelen, om een vertrouwde en veiligere omgeving te creëren en te handhaven en om de wettelijke verplichtingen van Pawshake te kunnen naleven.

Zonder de expliciete toestemming van de gebruiker zal Pawshake de persoonsgegevens van de gebruiker nooit aan derden doorgeven voor direct-marketingdoeleinden.

Pawshake verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de gebruiker om:

a. het Platform beschikbaar te stellen, te verbeteren en te ontwikkelen:

 • om de gebruiker in staat te stellen het Platform te betreden en te gebruiken;
 • om de gebruiker in staat te stellen te communiceren met andere gebruikers;
 • om het Platform en de ervaring te besturen, te beschermen, te verbeteren en optimaliseren, bijvoorbeeld door het uitvoeren van analyses en onderzoek;
 • om klantenservice te kunnen verlenen;
 • om de gebruiker servicegerelateerde of ondersteunende berichten, updates, veiligheidswaarschuwingen en accountgerelateerde berichten te sturen;
 • om de verwijzingsuitnodigingen van de gebruiker mogelijk te maken;
 • om de verzoeken om referenties van de gebruiker te verzenden;
 • om fraudedetectie en fraudepreventie te kunnen plegen;
 • om andere diensten te kunnen leveren die ten tijde van de verzameling van de persoonsgegevens door de gebruiker zijn geautoriseerd;
 • om het Platform en de ervaring te besturen, beschermen, verbeteren en optimaliseren en de gebruikerservaring te personaliseren en aan te passen (b.v. door suggesties voor lijstvermeldingen te doen en zoekresultaten te ordenen) - Pawshake stelt profielen samen op basis van de interactie tussen de gebruiker en Pawshake, de zoek- en reservingsgeschiedenis van de gebruiker, zijn/haar profielinformatie en voorkeuren en andere aan Pawshake verstrekte gebruikerscontent.

Pawshake verwerkt deze informatie op basis van zijn gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van het Platform en de ervaring van de gebruikers met dat Platform, en waar nodig voor behoorlijke uitvoering van het contract met de gebruiker;

b. een vertrouwde en veiligere omgeving te creëren en handhaven:

 • om fraude, spam, misbruik, veiligheidsincidenten en andere schadelijke activiteiten te ontdekken en voorkomen;
 • om beveiligingsonderzoek en risicobeoordelingen uit te voeren;
 • om door de gebruiker verstrekte informatie of identificatie te verifiëren of op echtheid te controleren (b.v. om het accommodatieadres van de gebruiker na te trekken of de identificatiefoto van de gebruiker te vergelijken met een andere, door de gebruiker verstrekte foto);
 • om controles uit te voeren aan de hand van informatie in databanken en andere bronnen, waaronder achtergrondchecks en politiechecks, e.e.a. voor zover toegestaan bij de wet en waar nodig met toestemming van de gebruiker;
 • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Pawshake;
 • om eventuele geschillen met gebruikers op te lossen en de uitvoering van overeenkomsten van Pawshake met derden af te dwingen;
 • om de Gebruiksvoorwaarden en ander beleid van Pawshake af te dwingen.

In verband met de bovengenoemde activiteiten, kan Pawshake profielen samenstellen op basis van de interacties van de gebruiker met het Platform, de profielgegevens van de gebruiker en andere content die de gebruiker aan het Platform verstrekt, evenals informatie verkregen van derden. In beperkte gevallen kunnen geautomatiseerde processen toegang tot het Platform beperken of opschorten als die processen activiteiten ontdekken waarvan Pawshake denkt dat deze een veiligheids- of ander risico kunnen vormen voor Pawshake, andere gebruikers of derden.

Pawshake verwerkt dergelijke informatie op grond van zijn gerechtvaardigd belang bij het beschermen van Pawshake, om de behoorlijke uitvoering van het contract tussen Pawshake en de gebruiker te meten en om te voldoen aan toepasselijke wetgeving;

c. de marketing van Pawshake mogelijk te maken, te personaliseren en verbeteren:

 • om de gebruiker promotieberichten, marketing, reclame en andere informatie te sturen die voor de gebruiker van belang kunnen zijn op grond van zijn/haar voorkeuren (met inbegrip van informatie over campagnes en diensten van Pawshake of zijn partners) en socialemediareclame via socialemediaplatforms zoals Facebook en Google;
 • om de reclameboodschappen van Pawshake te personaliseren, te meten en te verbeteren;
 • om door Pawshake of diens externe partners gesponsorde of beheerde verwijzingsprogramma's, beloningen, onderzoeken, sweepstakes, wedstrijden en andere promotionele activiteiten of evenementen uit te voeren;
 • om een profiel samen te stellen op basis van de kenmerken en voorkeuren van de gebruiker (aan de hand van de door de gebruiker aan Pawshake verstrekte gegevens, de interacties van de gebruiker met het Platform en Pawshake, informatie verkregen van derden en de zoek- en reserveringsgeschiedenis van de gebruiker) teneinde de gebruiker promotionele berichten, marketingcommunicatie, reclame en andere informatie toe te kunnen zenden waarvan Pawshake denkt dat deze voor hem/haar van belang kunnen zijn.

Pawshake zal de persoonsgegevens van de gebruiker verwerken voor de doeleinden uiteengezet in dit artikel op grond van zijn gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van marketingactiviteiten om de gebruiker producten of diensten aan te bieden die voor laatstgenoemde van belang zouden kunnen zijn. De gebruiker kan zich afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie van Pawshake door de betreffende instructies te volgen die daartoe in de marketingcommunicatie van Pawshake zijn opgenomen;

d. betalingsgegevens te verzamelen:

 • om fraude, misbruik, veiligheidsincidenten en andere schadelijke activiteiten te ontdekken en voorkomen;
 • om beveiligingsonderzoek en risicobeoordelingen uit te voeren;
 • om controles uit te voeren aan de hand van gegevens in databanken en andere informatiebronnen;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals antiwitwasregelgeving);
 • om de gebruiker met diens toestemming promotionele berichten, marketingboodschappen, reclame en andere informatie te sturen die op basis van aangegeven voorkeuren voor hem/haar van belang kunnen zijn.

Pawshake verwerkt deze informatie op basis van zijn gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de ervaring van de gebruiker en waar nodig voor behoorlijke uitvoering van het contract met de gebruiker en naleving van de toepasselijke wetgeving.

5. DE PRIVACYRECHTEN VAN DE GEBRUIKER

Om zijn/haar privacyrechten uit te oefenen dient de gebruiker contact op te nemen met Pawshake via het e-mailadres privacy[at]pawshake.com.

In verband met persoonsgegevens heeft de gebruiker de hieronder genoemde privacyrechten:

a.Recht op informatie- de gebruiker heeft het recht in kennis te worden gesteld van: (i) de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke; (ii) de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming; (iii) de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd, evenals de rechtsgrond voor de verwerking, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens; (iv) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en (v) of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en of de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt.

b.Recht van inzage- de gebruiker heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien en te weten uit welke bron ze afkomstig zijn, om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens, om bevestiging te krijgen van de verwerking van zijn/haar gegevens en/of profilering, om informatie te verkrijgen betreffende de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en te weten wat de beoogde gevolgen zijn van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

c.Recht op rectificatie, wissing of beperking van de persoonsgegevens- de gebruiker dient zich te realiseren dat Pawshake de naam en het e-mailadres van de gebruiker bijhoudt op een lijst om te kunnen aantonen dat Pawshake heeft voldaan aan het verzoek van de gebruiker. Die lijst wordt gedurende een periode van vijf (5) jaar door Pawshake bewaard, na afloop waarvan de gebruiker niet langer het recht heeft bewijs te vragen van de uitoefening van dat recht.

d.Recht van bezwaar- de gebruiker heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als zich een ernstige en gerechtvaardigde reden voordoet.

e.Recht van intrekking van de toestemming- de gebruiker heeft het recht zijn/haar toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens in te trekken.

f.Recht op overdraagbaarheid van gegevens- de gebruiker heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door Pawshake.

g.Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit- onverminderd zijn/haar recht om een civielrechtelijke procedure aan te spannen, heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij zijn/haar lokale privacycommissie.

De uitoefening van de privacyrechten geschiedt kosteloos. Het is de gebruiker altijd toegestaan om via zijn/haar gebruikersaccount zijn/haar persoonsgegevens aan te passen en/of te verifiëren.

6. OPSLAG EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Pawshake verklaart persoonsgegevens op te slaan en te verwerken in de Europese Unie, Azië-Pacific en Noord-Amerika. De wetten in deze landen kunnen verschillen van die van het land waar de gebruiker zijn/haar woonplaats heeft. Pawshake heeft daarom bindende bedrijfsregels vastgesteld voor de overdracht van gegevens binnen het bedrijf.

Pawshake verwerkt en slaat de persoonsgegevens op gedurende de benodigde periode, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens vermeld in dit Privacybeleid. Dit betekent dat de persoonsgegevens van de gebruiker zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is door Pawshake worden bewaard, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen, verbeterde en nieuwe diensten te verstrekken en te voldoen aan de vereisten ingevolge de toepasselijke wetgeving. Dit houdt in dat Pawshake de persoonsgegevens kan bewaren gedurende een redelijke periode nadat de gebruiker het gebruik van de door Pawshake aangeboden dienst heeft gestaakt. Na deze periode zullen de persoonsgegevens van de gebruiker van alle systemen bij Pawshake worden verwijderd.

Elke doorgifte van persoonsgegevens aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een ontvanger wiens vestigingsplaats of statutaire zetel zich bevindt in een land dat niet valt onder het door de Europese Commissie vastgestelde adequaatheidsbesluit, wordt beheerst door de bepalingen van een overeenkomst inzake gegevensdoorgifte die dient te omvatten (i) de standaardcontractbepalingen opgenomen in het 'Besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Besluit 2010/87/EU)' of (ii) een ander mechanisme ingevolge privacywetgeving of andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens kan profilering omvatten.

Huisdiereigenaren mogen oppassers beoordelen. Oppassers met de beste beoordelingen worden op de homepagina van het Platform geplaatst.

7. HET DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

7.1 Bekendmaking aan zakelijke partners

Pawshake heeft het recht een deel van de persoonsgegevens (t.w. een lijst van oppassers) te delen met zijn zakelijke partners ten behoeve van de uitvoering of levering van de door Pawshake aangeboden diensten.

Onverminderd het voorgaande deelt Pawshake zonder de toestemming van de gebruiker geen persoonsgegevens (met uitzondering van die welke zichtbaar zijn op de website of het Platform) met derden voor indirecte marketingdoeleinden.

7.2 Delen tussen gebruikers

Om reserveringen en andere interacties tussen gebruikers mogelijk te maken, kan het voorkomen dat Pawshake bepaalde informatie, waaronder persoonsgegevens, moet delen met andere gebruikers, naargelang dat noodzakelijk is voor de behoorlijke uitvoering van het contract tussen de gebruiker en Pawshake, als volgt:

a. wanneer de huisdiereigenaar een reserveringsverzoek indient, wordt bepaalde informatie over hem/haar gedeeld met de oppasser, zoals zijn/haar volledige naam en andere informatie waarvoor hij/zij toestemming heeft gegeven. Zodra de reservering van de huisdiereigenaar is bevestigd, maakt Pawshake aanvullende informatie bekend om te helpen het verblijf te coördineren, zoals het telefoonnummer van de huisdiereigenaar;

b. als je als oppasser een reservering hebt bevestigd, wordt bepaalde informatie gedeeld met de huisdiereigenaar om de reservering te coördineren, zoals je volledige naam.

Pawshake deelt geen factuur- of betalingsgegevens van de gebruiker met andere gebruikers.

7.3 Profielen, lijstvermeldingen en andere openbare informatie

Pawshake laat de gebruiker informatie publiceren, zoals persoonsgegevens die voor iedereen zichtbaar zijn. Voorbeelden:

a. Delen van de openbare profielpagina van de gebruiker, zoals zijn/haar voornaam, beschrijving en plaats zijn zichtbaar voor anderen.

b. Pagina's met lijstvermeldingen zijn zichtbaar voor iedereen en omvatten informatie zoals een beschrijving, beschikbaarheid, de openbare profielfoto van de gebruiker en alle aanvullende informatie die de gebruiker wil delen.

c. Na afloop van een voltooide oppassessie kan de huisdiereigenaar een beoordeling schrijven en de oppasser een score geven. Beoordelingen en scores zijn onderdeel van de openbare profielpagina van de oppasser en kunnen ook elders op het Platform tevoorschijn worden gehaald.

d. Als de gebruiker content plaatst op een community- of discussieforum, een blog of een socialemediabericht, of een vergelijkbare functie gebruikt op het Platform, is die content voor iedereen zichtbaar.

Op basis van het gerechtvaardigd belang van Pawshake om het Platform te promoten, kan Pawshake met gebruik van technologie zoals widgets of API's, delen van het platform (zoals de pagina met de lijstvermelding van de gebruiker) plaatsen op websites die worden gerund door zakelijke partners van Pawshake. Als de lijstvermeldingen van de gebruiker worden getoond op de website van een partner, kan eveneens informatie van de openbare profielpagina van de gebruiker worden getoond.

Informatie die de gebruiker openlijk deelt op het Platform kan worden geïndexeerd via zoekmachines van derden. In sommige gevallen kan de gebruiker zich voor deze functie afmelden in de accountinstellingen. Als de gebruiker de instellingen van zijn/haar publieke content wijzigt, kan het gebeuren dat de genoemde zoekmachines de databases van de gebruikers niet bijwerken. Pawshake voert geen controle uit op de praktijken van de zoekmachines van derden. Deze kunnen gebruikmaken van cachegeheugen waar de verouderde informatie van de gebruiker in is opgeslagen.

7.4 Dienstverleners

Pawshake gebruikt meerdere externe dienstverleners om te zorgen dat Pawshake zijn eigen diensten kan verlenen. Dergelijke dienstverleners kunnen zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Dienstverleners kunnen door Pawshake worden ingeschakeld om: (i) de identiteit van de gebruiker te verifiëren of de echtheid van diens identificatiedocumenten vast te stellen; (ii) informatie te vergelijken met gegevens in openbare databanken; (iii) achtergrond- of politiechecks uit te voeren, te helpen met fraudebestrijding en risicoanalyses uit te voeren; (iv) productontwikkeling, onderhoud en debugging te verrichten; (v) het verschaffen van de Pawshake-diensten mogelijk te maken via platforms en software van derden (b.v. door integratie met onze API's), en (vi) klantenservice, reclameactiviteiten of betaaldiensten te verrichten. Dergelijke dienstverleners hebben bij het uitvoeren van deze taken namens Pawshake beperkte toegang tot de persoonsgegevens van de gebruiker en zijn contractueel gebonden deze te beschermen en uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze werden vrijgegeven en overeenkomstig dit Privacybeleid.

Pawshake moet informatie over de gebruiker, met inbegrip van persoonsgegevens, delen om behoorlijke uitvoering van zijn contract met de gebruiker te waarborgen.

7.5 Socialemediaplatforms

Waar dat volgens de toepasselijke wetgeving toelaatbaar is, kan Pawshake bepaalde beperkte persoonsgegevens van de gebruiker (zoals diens e-mailadres) gebruiken voor 'hashing' en delen met socialemediaplatforms zoals Facebook en Google om leads te genereren, traffic naar het Platform te bevorderen of anderszins de producten, diensten en het Platform van Pawshake te promoten. Deze verwerkingsactiviteiten zijn gegrond op het gerechtvaardigd belang van Pawshake bij het uitvoeren van marketingactiviteiten om de gebruiker producten of diensten aan te bieden die voor hem/haar van belang kunnen zijn.

Pawshake heeft geen controle over en houdt geen toezicht op de socialemediaplatforms waarmee Pawshake de persoonsgegevens van de gebruiker kan delen. Vragen betreffende de manier waarop de dienstverlener van het betreffende socialemediaplatform de persoonsgegevens van de gebruiker verwerkt, dienen rechtstreeks aan de betrokken dienstverlener te worden gesteld.

7.6 Geaggregeerde informatie

Pawshake kan ook geaggregeerde informatie (d.w.z.: door Pawshake samengevoegde gegevens van gebruikers die niet langer individuele gebruikers kunnen identificeren, noch naar hen verwijzen) en andere geanonimiseerde informatie delen met het oog op naleving van regelgeving, sector- en marktanalyses, demografische profilering, marketing- en reclameactiviteiten en andere zakelijke doeleinden.

7.7. Uitzonderingen

Met uitzondering van de hierboven beschreven situatie maakt Pawshake nimmer persoonsgegevens bekend aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in de context van goede functionaliteit van het Platform en verbetering daarvan. Als het in deze context noodzakelijk is dat Pawshake de persoonsgegevens doorgeeft aan derden, zijn die derden verplicht de persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Niettegenstaande het voorgaande is het echter mogelijk dat Pawshake persoonsgegevens bekendmaakt:

a. aan bevoegde autoriteiten (i) als Pawshake daartoe verplicht is volgens de wet of in verband met huidige of toekomstige gerechtelijke procedures en (ii) om de rechten van Pawshake te waarborgen en beschermen;

b. als hetzij Pawshake, dan wel de meerderheid van zijn activa door een derde wordt overgenomen, in welk geval de persoonsgegevens deel zullen uitmaken van de overgaande activa;

c. in alle andere gevallen zal Pawshake de persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derden, behalve wanneer Pawshake (i) daartoe toestemming heeft gekregen van de betrokkene en (ii) een verwerkingsovereenkomst is aangegaan met de betreffende derde waarin de nodige garanties zijn opgenomen met betrekking tot geheimhouding van de persoonsgegevens en naleving van privacy in dat verband.

8. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Pawshake zegt toe alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om de geheimhouding en beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet noodzakelijkerwijs beperkt tot: (i) de opslag van de persoonsgegevens van de gebruiker in beveiligde operationele omgevingen die niet toegankelijk zijn voor het publiek, maar uitsluitend voor personen die daartoe zijn geautoriseerd door Pawshake en (ii) de verificatie van de identiteit van de gebruikers voordat deze toegang krijgen tot de persoonsgegevens die Pawshake van hen bezit.

In geval van en vervolg op de ontdekking of melding van een inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens of de toegang ertoe door een onbevoegde zal Pawshake de gebruiker daarvan in kennis stellen als het waarschijnlijk is dat de inbreuk gevolgen zal hebben voor de privacy van de gebruiker.

De gebruiker is verplicht veiligheidsnormen na te leven, bijvoorbeeld door alle ongeautoriseerde toegang tot zijn/haar apparaten en account te voorkomen. De gebruiker is bij uitsluiting verantwoordelijk voor het gebruik van het Platform op zijn/haar apparaten, zijn/haar IP-adres en identificatiegegevens, evenals voor de geheimhouding daarvan.

Ondanks de door Pawshake doorgevoerde beveiligings- en beleidsmaatregelen kan een onfeilbaar beveiligingsniveau niet worden gegarandeerd. Aangezien geen enkele manier van doorgifte of doorzending via het internet en geen enkele opslagmethode 100% veilig is, garandeert Pawshake geen absolute beveiliging.

9. GEBRUIK VAN COOKIES

Pawshake maakt gebruik van cookies om de voorkeuren van de gebruiker te onderscheiden en betere functionaliteit van het Platform te bieden.

De eerste keer dat de gebruiker de dienst gebruikt, accepteert hij/zij verschillende soorten cookies die door het Platform worden gebruikt. In het andere geval (bij weigering van de cookies) dient de gebruiker zijn/haar account te verwijderen.

De gebruiker kan cookies blokkeren door de betreffende browserinstelling te activeren. Het weigeren van de cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiker sommige functionaliteiten van het dienstenplatform niet kan gebruiken.

Meer informatie over cookies kan worden gevonden via de link http://www.allaboutcookies.org/.

Pawshake maakt gebruik van sessiecookies (die vervallen zodra de gebruiker uitlogt uit zijn/haar account) en permanente cookies (die gedurende een bepaalde tijd of totdat de gebruiker ze verwijdert op het apparaat van de gebruiker blijven staan). Pawshake gebruikt de hierna opgesomde soorten cookies voor de doeleinden die in onderstaand overzicht worden uitgelegd:

SOORT COOKIES: Strikt noodzakelijke cookies
DOEL: De mogelijkheid bieden om het Platform te gebruiken of bepaalde functies aanbieden waar de gebruiker om heeft gevraagd.

SOORT COOKIES: Functionele cookies
DOEL: Verbeteren van de functionaliteit van het Platform.

SOORT COOKIES: Trackingcookies
DOEL: Vastleggen van het trafficgedrag van de gebruiker. Deze cookies blijven na afloop van de sessie van de gebruiker op het apparaat aanwezig. Als de maximumduur van een permanent cookie is vastgesteld op één jaar, wordt binnen dat jaar elke keer wanneer de gebruiker de server bezoekt, de initiële waarde die in het cookie is opgeslagen, teruggestuurd naar de server. Het doel hiervan is om vitale informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker oorspronkelijk bij de app terechtkwam.

SOORT COOKIES: Prestatiecookies
DOEL: Verbeteren van de functionaliteit van het Platform. Het Platform gebruikt cookies die zijn verbonden met Google Analytics om te kunnen analyseren hoe de gebruikers het Platform gebruiken. Hierbij wordt het aantal bezoekers geregistreerd en daarnaast wordt Pawshake geïnformeerd over hun gedrag in het algemeen, b.v. de typische duur van een bezoek aan het Platform en het aantal pagina's dat een gebruiker gemiddeld bekijkt. "

Het Platform kan elektronische afbeeldingen bevatten, beter bekend als webbakens (ook wel 'single-pixel gifs' genoemd). Webbakens worden samen met cookies gebruikt voor het samenstellen van geaggregeerde statistieken om te analyseren hoe het Platform wordt gebruikt, en kunnen in bepaalde e-mails van Pawshake worden gebruikt om ons te laten weten welke e-mails en links door ontvangers zijn geopend. Dit stelt Pawshake in staat om de effectiviteit te meten van zijn communicatie met klanten en zijn marketingcampagnes.

10. CONTACTGEGEVENS

Voor vragen over het Privacybeleid van Pawshake en hoe dit zich verhoudt tot het gebruik van het Platform door gebruikers, kan de gebruiker contact opnemen met Pawshake:

a. door een brief te sturen aan Pawshake Inc. Legal Department, 161 N Castanya Way, Portola Valley, CA 94028 VS, of

b. via het e-mailadres privacy[at]pawshake.com.

11. SLOTBEPALINGEN

11.1 Gebruik van het Platform

Een gebruiksaccount kan uitsluitend worden aangemaakt door personen die ten minste 18 jaar oud zijn.

11.2 Aansprakelijkheid voor content van gebruikers

Pawshake is niet aansprakelijk voor de content van gebruikers.

11.3 Externe partners en integraties

Pawshake is niet aansprakelijk voor links op het Platform die de gebruiker voeren naar of in staat stellen om direct toegang te krijgen tot websites van derden, noch voor mogelijke inbreuken op persoonsgegevens die kunnen voorkomen in verband met het browsen van dergelijke websites. Om die reden dient de gebruiker zich op de hoogte te stellen van de privacybepalingen die op dergelijke websites van derden kunnen worden gevonden.

11.4 Google Maps/Google Earth

Onderdelen van het Platform maken gebruik van de diensten van Google Maps, waaronder de Google Maps API's. Het gebruik van Google Maps is onderworpen aan de aanvullende voorwaarden voor gebruik van Google Maps/Earth en het Privacybeleid van Google.

11.5 Analyses van de berichten van de gebruiker

Pawshake kan de berichten van de gebruiker op het Platform beoordelen, scannen of analyseren in het kader van fraudebestrijding, risicobeoordeling, naleving van regelgeving, onderzoek, productontwikkeling en klantenondersteuning. Zo scant en analyseert Pawshake in de context van zijn fraudebestrijdingsactiviteiten berichten om contactinformatie en verwijzingen naar andere websites te maskeren. In bepaalde gevallen kan Pawshake berichten ook scannen, beoordelen of analyseren om productaanbiedingen te debuggen, te verbeteren en uit te breiden. Waar dat redelijkerwijs mogelijk is, maakt Pawshake gebruik van geautomatiseerde methoden. Af en toe zal Pawshake echter handmatig bepaalde berichten moeten beoordelen, bijvoorbeeld in het kader van fraudeonderzoek en klantenondersteuning en voor het beoordelen en verbeteren van de functionaliteit van dergelijke geautomatiseerde tools. Pawshake zal de berichten van de gebruiker nooit beoordelen, scannen of analyseren om marketingberichten van derden aan de gebruiker te sturen en Pawshake zal beoordelingen of analyses van die berichten ook nooit verkopen. Deze activiteiten worden uitgevoerd op grond van het gerechtvaardigd belang van Pawshake bij het verzekeren van naleving van de toepasselijke wetgeving en de Gebruiksvoorwaarden van Pawshake, het voorkomen van fraude, promoten van veiligheid en verbeteren van en zorgen voor een behoorlijke uitvoering van de diensten van Pawshake.

11.6 Inwerkingtreding

Dit Privacybeleid treedt in werking op 16 mei 2018.

Copyright © 2013-2024 Pawshake Inc. Alle rechten voorbehouden. Algemene Voorwaarden en Privacybeleid.